Rodinný dom Veľká Mača, okres Galanta

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkom o výmere 144 m2, osadený na rovinatom upravenom pozemku parc. č. 336 v k.ú. obce Veľká Mača v okrese Galanta. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, situovaný je ako posledný, štvrtý dom v radovej zástavbe, za sebou stojacích rodinných domov v spoločnom dvore, na ktorom je spoluvlastnícky podiel. Dom je napojený rozvod elektro, voda z vlastnej studne pred domom na spoločnej parcele č. 328/1, bez kanalizácie.

Dispozičné riešenie: (80,66 m2) vstupná veranda, kuchyňa, špajza, dve izby a malý sklad prístupný z dvora.

Pôvodná stavba rodinného domu bola daná do užívania v r. 1953, časť domu na severnej strane parcely č. 336 bola zbúraná, Základy domu sú betónové s prekladaným kameňom bez účinnej vodorovnej izolácie, bez podmurovky, murivo v prevažnej miere z tehál plných pálených hr. 45 cm, čiastočne kombinované z nepálených tehál, priečky tehlové, strop drevený trámový s podhľadom, krov hambálkový, krytina pálená jednoduchá dvojdrážková, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu iba žľaby a zvody zo strana  dvora, parapety nie sú, vnútorná omietka hladká poškodená, vonkajšia 3x zdrsnená, 1x hladká z dvora – stavebné lepidlo, poškodené, dvere rámové s výplňou, okná dvojité drevené, v zadnej izbe plastové jednoduché, podlahy obytných miestnosti lino, ostatné miestnosti cementový poter, vykurovanie 1x lokálne v zadnej izbe na tuhé palivá, elektroinštalácia iba svetelná jednofázová, elektromer v predsieni, v kuchyni je šporák na propán bután a šporák na tuhé palivá, keramický obklad okolo šporáka na tuhé palivá, v predsieni je nerezový drez s obyčajnou batériou bez kanalizácie. Žiadne ďalšie vybavenie v dome nie je.

Rodinný dom sa nachádza v širšom centre obce Veľká Mača v okrese Galanta. Veľká Mača (Nagymácséd) je obec na Slovensku v okrese Galanta. Obec má okolo 2.670 obyvateľov, základnú občiansku vybavenosť na úrovni strediskovej obce. Od okresného mesta Galanta je vzdialená 8 km.

§ 26 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením - (4) Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. (5) Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

a)  Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 336               zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 144 m2

Stavba

súp. č. 316                 rodinný dom                                               na parc. č. 336

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, LV č. 2637, okres: Galanta, obec: VEĽKÁ MAČA, katastrálne územie: Veľká Mača.

b)  Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 328/1           zastavaná plocha a nádvorie                o výmere 1379 m2

spoluvlastnícky podiel: 11/100

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, LV č. 51, okres: Galanta, obec: VEĽKÁ MAČA, katastrálne územie: Veľká Mača.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Phoenix, Malá sála, 1. poschodie Kapitulská 16, 917 01 Trnava
Znalecká hodnota:5 821,29 €
Dražobná zábezpeka:500,- €
Obhliadky:
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
SnímkaDSCN3114DSCN3116DSCN3132DSCN3113DSCN3109DSCN3110DSCN3123