Rodinný dom Veľký Lipník, okres Stará Ľubovňa

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 448,67 m2, situovaný v obytnej zóne na okraji centrálnej časti obce Veľký Lipník. Rodinný dom bol postavený a daný do užívania v r. 1924.

Dispozičné riešenie:

1. Podzemné podlažie – suterén má jednu miestnosť bez využitia svetlej výšky 1,60 m s prístupom z dvora.

1. Nadzemné podlažie – chodba s výlezom na povalu, dve predné izby a kuchyňa bez vybavenia.

Rodinný dom je v pôvodnom technickom stave, bez základného vybavenia Lokalita je vybavená kompletnou infraštruktúrou okrem kanalizácie a zemného plynu, poloha je vhodná na bývanie. Prístup k domu je priamo z miestnej verejnej komunikácie. Rodinný dom je napojený na rozvod elektro a na verejný vodovod s výtokovým ventilom iba vo dvore. Technický popis: – Základy – 1. NP – kamenné -  bez izolácie. – Zvislé nosné konštrukcie – 1. PP – kamenné murivo v hrúbke do 60 cm; 1. NP – murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie – 1. NP – tehlové. – Vodorovné nosné konštrukcie – stropy – 1. PP – klenbové; 1. NP – s rovným podhľadom drevené trámové. – Strecha – krovy – 1. NP – väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove – 1. NP – azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy – 1. NP – z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody. – Úpravy vonkajších povrchov – fasádne omietky – 1. NP – striekaný brizolit; obklady fasád – 1. PP – murivo z lomového kameňa. – Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – 1. NP – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. – Výplne otvorov – dvere – 1. PP – zvlakové; 1. NP – rámové s výplňou; okná – 1. PP – jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP – dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. Zasklením. – Podlahy – podlahy obytných miestností – 1. NP – palubovky, podlahy ost. miestností – 1. NP – palubovky, dosky. – Vnútorné rozvody elektroinštalácie 1. NP – svetelná; elektrický rozvádzač – 1. NP – s poistkami.

Obec Veľký Lipník leží na styku Pienin a Spišskej Magury v doline potoka Lipník a jeho prítoku Šoltysa. Z hľadiska jej geografickej polohy v rámci Slovenskej republiky sa nachádza v Prešovskom kraji v severozápadnej časti okresu Stará Ľubovňa. Obec má okolo 970 obyvateľov. V obci sa nachádza klasicistický kostol sv. Michala, základná škola s materskou školou, obvodné zdravotné stredisko (praktický lekár pre dospelých, detí a dorast, zubná ambulancia, lekáreň), obecný úrad s matričným úradom, pošta, kultúrny dom a dom smútku. V zástavbe prevládajú samostatne stojace rodinné domy, dvojpodlažné, čiastočne podpivničené, umiestnené pozdĺž hlavnej cesty a miestnych komunikácií, s oplotenými predzáhradkami a minimom nezastavaných prelúk. Cez obec prechádza štátna cesta 2. triedy (Stará Ľubovňa – Hniezdne – Červený Kláštor).

 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 930 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 411 m2
Stavba
súp. č. 208 rodinný dom na parc. č. 930
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, LV č. 911, okres: Stará Ľubovňa, obec: VEĽKÝ LIPNÍK, katastrálne územie: Veľký Lipník.
b) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 929 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2
spoluvlastnícky podiel: 2/12
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, LV č. 1236, okres: Stará Ľubovňa, obec: VEĽKÝ LIPNÍK, katastrálne územie: Veľký Lipník.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Znalecká hodnota:5 677,86 €
Dražobná zábezpeka:1 000,- €
DSCN1614DSCN1611DSCN1629DSCN1632DSCN1627DSCN1623DSCN1598