Rodinný dom Viničky, okres Trebišov UPUSTENÉ OD DRAŽBY

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 1734 m2, situovaný na vedľajšej ulici Vojtecha Gondu, k.ú. Viničky, okres Trebišov. Rodinný dom bol postavený v r. 1940, v r. 2005 bol modernizovaný a rekonštruovaný do dnešného stavu. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, napojený je na kanalizáciu do vlastnej žumpy, zemný plyn, elektrinu, vodovod z verejného vodovodu.

Dispozičné riešenie (105,91 m2)-. dom má v pôvodnej časti dve izby, špajzu, kuchyňu a kúpeľňu, v prístavbe sú dve izby a dve predsiene.

Základy  betónové objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie murované v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm. Deliace konštrukcie tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha krovy hambálkové a väzníkové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit. Úpravy vnútorných povrchov vnútorné omietky vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; vane;  WC min. do výšky 1 m; kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov dvere hladké plné alebo zasklené; okná plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením.

Obec Viničky má okolo 550 obyvateľov, základnú občiansku vybavenosť obchody a základné služby. V okolí do 1 km sú prírodné lokality – Tokajská oblasť. V obci je možnosť dopravy autobusom. Vzdialenosť od okresného mesta Trebišov je 30 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 123/1 záhrada o výmere 480 m2
parc. č. 124/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2
Stavba
súp. č. 18 Rodinný dom na parc. č. 124/2
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 312, okres: Trebišov, obec: VINIČKY, katastrálne územie: Viničky.
b) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 123/2 záhrada o výmere 581 m2
parc. č. 124/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného
úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 246, okres: Trebišov, obec: VINIČKY,
katastrálne územie: Viničky.
c) Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 124/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 572 m2
spoluvlastnícky podiel: ¼, ½, ¼
Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu
Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 313, okres: Trebišov, obec: VINIČKY,
katastrálne územie: Viničky.

Dátum a čas dražby: 13.5.2019 o 08:30 hod.
(vstup na dražbu o 08:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:19 500,- €
Znalecká hodnota:19 500,- €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN5090