Rodinný dom Vojany, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rodinný dom s príslušenstvom a pozemkami o výmere 2994 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov v obci Vojany, okres Trebišov. Rodinný dom bol daný do užívania v r. 1949. Dom má jedno nadzemné podlažie so sedlovou strechou, napojený je na vodovod z verejného vodovodu, kanalizácia do vlastnej ČOV, na rozvod elektro a na zemný plyn.

Dispozičné riešenie: 3x izba, predsieň, komora, kuchyňa, kút, dreváreň, chliev

Technický popis: Základy betónové objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou, zvislé nosné konštrukcie murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Strecha krovy väznicové valbové, stanové; krytiny strechy na krove pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové; klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu len žľaby a

zvody, záveterné lišty. Úpravy vonkajších povrchov fasádne omietky vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit

Úpravy vnútorných povrchov – vnútorné omietky – vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; kuchyne min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov dvere rámové s výplňou; okná plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností- palubovky, dosky, xylolit; dlažby a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchýň sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka. Drezové umývadlo oceľové smaltované. Vybavenie kúpeľní vaňa oceľová smaltovaná; umývadlo; vodovodné batérie ostatné; záchod splachovací bez umývadla. Vykurovanie ústredné vykurovanie teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi oceľ. A vykurovacie panely; zdroj vykurovania kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá; lokálne plynové kachle. Vnútorné rozvody vody z pozinkovaného potrubia len studenej vody; zdroj teplej vody zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie liatinové a kameninové potrubie. Vnútorné rozvody elektroinštalácie elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) svetelná, motorická; elektrický rozvádzač s poistkami. Vnútorné rozvody plynu rozvod svietiplynu alebo zemného plynu

Hospodárska časť rodinného domu na parc. 249 – jednoduchá jednopodlažná stavba s plochou strechou, bez údržby v zlom technickom stave. Hospodárska časť rodinného domu bola postavená spolu s domom v roku 1949.

Obec Vojany má okolo 873 obyvateľov a základnú občiansku vybavenosť. V obci je možnosť dopravy autobusom a vlakom.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 249 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1064 m2
parc. č. 250/1 Záhrady o výmere 1930 m2
Stavba
súp. č. 7 Rodinný dom na parc. č. 249
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 126, okres: Michalovce, obec: VOJANY, katastrálne územie: Vojany.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:14 000,- €
Znalecká hodnota:16 221,02 €
IMG_0010 – kópiaIMG_0009IMG_0008IMG_0007IMG_0006IMG_0004IMG_0003IMG_0002 – kópiaDSCN0102DSCN0109DSCN0108DSCN0106DSCN0105DSCN0097DSCN0095