Pozemok Zemplínska Teplica, okres Trebišov

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Polozbúraný rodinný dom s pozemkami o výmere 5.269 m2 nachádzajúci sa na Požiarnickej ulici v obci Zemplínska Teplica, okres Trebišov. Prístup k domu je z verejnej komunikácie pred domom, ktorá je miestnou komunikáciou. Dom bol pôvodne napojený na verejný rozvod elektro, verejný vodovod, kanalizácia do vlastnej žumpy, má možnosť napojenia na zemný plyn.

Obec Zemplínska Teplica leží 25 km západne od okresného mesta Trebišov, po trase cez Sečovce a 16 km od Trebišova po trase cez Čelovce a Egreš. Časť jej katastrálneho územia tvorí súčasne aj okresnú hranicu medzi okresmi Trebišov a Košice-okolie.

§ 26 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

(4) Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

(5) Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 423 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 585 m2
parc. č. 424 vinica o výmere 385 m2
parc. č. 425 záhrada o výmere 4299 m2
Stavba
súp. č. 134 Rodinný dom na parc. č. 423
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 116, okres: Trebišov, obec: ZEMPLÍNSKA TEPLICA, katastrálne územie: Zemplínska Teplica.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:3 900,- €
Znalecká hodnota:5 200,- €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
IMG_0012IMG_0015IMG_0011IMG_0009IMG_0010IMG_0007IMG_0008IMG_0006