Rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I, Košice

Rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I a pozemky o výmere 26.246 m2, situované v  k.ú. Stredné Mesto, prístupné zo Starej Prešovskej cesty. Areál multifunkčného objektu s hlavnou funkciou administratívy, podzemných parkovacích garáží, predajní, skladov, jedálne, kaviarne a spoločenských priestorov, je zo severu ohraničený areálom Inžinierských stavieb, z východu areálom spoločnosti Phoenix, od západnej strany je areál ohraničený ľavobrežnou komunikáciou a z juhu areál ohraničuje mostné prepojenie križovatiek Sečovská – Prešovská.

Budova Downtown Business Centrum I má pôdorys tvaru E s dvoma vnútornými neprestrešenými átriami a bude rozdelený na štyri dilatačné časti. Objekt bude plne podpivničený – tvorí ho jedno podzemné parkovacie podlažie s celkovou kapacitou 499 parkovacích miest. Z parkovacích miest je možná komunikácia do vrchných podlaží schodiskom alebo výťahmi v štyroch komunikačných jadrách. V každom z nich budú umiestnené dva výťahy orientované smerom do átria. Vstup do suterénu pre autá je riešený rampou z vonkajšej areálovej komunikácie v zadnej časti budovy. Realizovaná je časť základových konštrukcií, na západnej strane. Na základe prepočtov je dokončených len 71 % a čiastočne nadzákladová ŽB doska. Ostatné konštrukčné prvky nie sú realizované.

Lokalita je zadefinovaná územným plánom ako plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia, bezprostrednú okolitú zástavbu tvorí zástavba prevádzkových budov a areálov. V mieste je úplná mestská technická a dopravná infraštruktúra. Jedná sa o lokalitu s rýchlou dopravnou aj pešou dostupnosťou do centra krajského mesta.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

a)         Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 3290/2               Zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2

parc. č. 3290/3               Zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2

parc. č. 3290/4              Zastavané plochy a nádvoria o výmere 277 m2

parc. č. 3290/5              Zastavané plochy a nádvoria o výmere 250 m2

parc. č. 3290/7              Zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2

parc. č. 3290/8              Zastavané plochy a nádvoria o výmere 693 m2

parc. č. 3290/9              Zastavané plochy a nádvoria o výmere 766 m2

parc. č. 3290/10           Zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2

parc. č. 3290/11           Zastavané plochy a nádvoria o výmere 351 m2

parc. č. 3290/12           Zastavané plochy a nádvoria o výmere 299 m2

parc. č. 3290/13           Zastavané plochy a nádvoria o výmere 685 m2

parc. č. 3290/14           Zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2

parc. č. 3290/15           Zastavané plochy a nádvoria o výmere 547 m2

parc. č. 3290/21          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2

parc. č. 3290/22          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 340 m2

parc. č. 3290/23          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2

parc. č. 3290/25          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m2

parc. č. 3290/26          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2

parc. č. 3290/27          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2

parc. č. 3290/28          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/29          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/30          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/31          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/32          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/33          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/34          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2

parc. č. 3290/35          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2

parc. č. 3290/36          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/37          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/38          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/39          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2

parc. č. 3290/40          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 90 m2

parc. č. 3290/41          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2

parc. č. 3290/42          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2

parc. č. 3290/43          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2

parc. č. 3291                Zastavané plochy a nádvoria o výmere 274 m2

parc. č. 3674/6           Zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2

parc. č. 3674/8           Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 11558, okres: Košice I, obec: KOŠICE – STARÉ MESTO, katastrálne územie: Stredné Mesto.

LV 11558

b)         Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 3290/1            Zastavané plochy a nádvoria o výmere 5538 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 11624, okres: Košice I, obec: KOŠICE – STARÉ MESTO, katastrálne územie: Stredné Mesto.

LV 11624

c)         Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 3290/45          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 7705 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 11625, okres: Košice I, obec: KOŠICE – STARÉ MESTO, katastrálne územie: Stredné Mesto.

LV 11625

d)         Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 3290/46          Zastavané plochy a nádvoria o výmere 5198 m2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva Okresného úradu Košice, katastrálny odbor, LV č. 11626, okres: Košice I, obec: KOŠICE – STARÉ MESTO, katastrálne územie: Stredné Mesto.

  LV 11626

Stavba   bez súp. č.

rozostavaná stavba projektu „Downtown Business Centrum I, Stará Prešovská cesta 2, Košice“ v rozsahu spodná stavba

na parc. č. 3290/1, parc. č. 3290/45, parc. č. 3290/46, parc. č. 3290/4, parc. č. 3290/5, parc. č. 3290/8, parc. č. 3290/9, parc. č. 3290/13, parc. č. 3290/14, parc. č. 3290/23, parc. č. 3290/25, parc. č. 3290/26, parc. č. 3290/27, parc. č. 3290/28, parc. č. 3290/29, parc. č. 3290/30, parc. č. 3290/31, parc. č. 3290/32, parc. č. 3291

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikovaná nehnuteľnosť nie je zapísaná na liste vlastníctva.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:4 500 000,- €
Znalecká hodnota:6 485 124,04 €
Dražobná zábezpeka:49 000,- €
vizualizacia3_bigTN-vizualizacia2_bigTN-vizualizacia_bigstreetIMG_0002IMG_0001streetuzemny planstreet2streetmapa