Rozostavaná stavba rodinný dom Hrčeľ, okres Trebišov

Rodinný dom – rozostavaná stavba a pozemky o výmere 1.548 m2, situované na Hlavnej ulici v obci Hrčeľ, okres Trebišov. Rodinný dom je samostatne stojaci, má dve nadzemné obytné podlažia a jeden suterén. Na stavbu bolo vydané povolenie obce v roku 1988.

Dispozičné riešenie: 1. Podzemné podlažie (104,79 m2): sklady, kotolňa, chodba, schodište. 1. Nadzemné podlažie (120,89 m2): obývacia Izba, detská izba, kuchyňa, komora, špajza, WC vchod do pivnice. 2. Nadzemné podlažie (104,79 m2): 2x detská izba, spálňa, šatník, chodba, kúpeľňa, schodište.

Konštrukčný a technický popis rodinného domu: Základy – základy betónové s vodorovnou hydroizoláciou, suterén osadený v hĺbke do 2,0 m bez izolácie, suterén je staticky narušený, základy sú veľmi poškodené. Zvislé nosné konštrukcie – murivo suterénu je tehlové a tvárnicové – rozpadnuté a statický narušené, murivo I. NP a II. NP je  z tvárnicového muriva hr. do 30 cm, priečky tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – strop nad I. PP, I. NP je železobetónový, strop nad II. NP – drevený podbitý trámový, vápenné omietky. Strecha – krov drevený pultový, krytina nová pozinkovaný plech na debnení, klampiarske konštrukcie – žľaby, zvody a parapety neprevedené. Úpravy vonkajších povrchov – omietky vonkajšie – zdrsnené, vonkajší sokeľ upravený ako omietka. Vnútorné úpravy povrchov – vnútorné omietky vápenné hladké, keramický obklad v kúpeľni, WC – poškodený. Výplne otvorov – okná nie sú, dvere vnútorné nie sú. Podlahy – podlahy v suteréne sú hlinené, podlahy vo všetkých izbách v dome sú betónové, ostatné miestnosti – keramické dlažby v kúpeľni, WC, predsieni – poškodené. Vnútorné inštalácie nové – rozvody sú poškodené, vytrhané, nefunkčné.

Prístup k objektu je z verejného pozemku – verejnej komunikácie. Dom nie je napojený na verejný rozvod inžinierskych sietí. Obec je vzdialená od okresného mesta Trebišov 15 km, dopravné spojenie je autobusovou dopravou, pričom čas jazdy do Trebišova je približne 15 min.

§ 26 Úhrada ceny dosiahnutej vydražením

(4) Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.

(5) Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak.

 

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 211/1 záhrada o výmere 800 m2
parc. č. 211/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 748 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Trebišov, katastrálny odbor, LV č. 76, okres: Trebišov, obec: HRČEĽ, katastrálne územie: Hrčeľ.

Dátum a čas dražby: 18.11.2019 o 09:30 hod.
(vstup na dražbu o 09:00)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:6 200,- €
Znalecká hodnota:6 189,68 €
Dražobná zábezpeka:600,- €
Obhliadky: 31.10.2019 o 12,00 hod.
14.11.2019 o 10,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
1617SKM_C3081909160918011141510237