Rozostavaný rodinný dom Holumnica, okres Kežmarok

OPAKOVANÁ DRAŽBA

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla a pozemok o veľkosti 625 m2, situovaný v uličnej zástavbe rodinných domov, Holumnica v okrese Kežmarok. Rodinný dom má jedno nadzemné podlažie a podkrovie, nie je podpivničený. Na dome je prevedená hrubá stavba obvodového muriva bez priečok, železobetónový strop nad I.NP, v podkroví je prevedené obvodové murivo bez priečok, je osadený drevený sedlový krov s krytinou z profilovaného plechu bez klampiarskych konštrukcií. Nie sú osadené výplne otvorov. Rodinný dom nie je napojený na žiadne inžinierske siete. Rodinný dom je dlhodobo rozostavaný, stavať sa začal na základe dodatočného stavebného povolenia z r. 2011, od tejto doby sa na stavbe nepokračuje.

Plánované dispozičné riešenie:

1. Nadzemné podlažie 79,4 m2 – izba, kuchyňa, kotolňa, hala s kuchyňou, WC, kúpeľňa chodba, schodisko

Podkrovie 95,9 m2 – 4x izba, kúpeľňa, chodba, schodisko

Holumnica je obcou, ktorá leží medzi Levočskými vrchmi a riekou Poprad na potoku Holumničanka, neďaleko jeho vyústenia do rieky Poprad. Obec má základné občianske vybavenie na úrovni menšej obce. V obci je pošta, predajňa potravín, pohostinstvo, základná škola 1-9 ročník, materská škola, ihrisko, zdravotné stredisko – všeobecný lekár, pediater, gynekológ, knižnica, káblová televízia, verejný vodovod, kanalizácia s vlastnou COV, elektro a zemný plyn. Počet obyvateľov obce sa pohybujem okolo 875, možnosť dopravy autobusom.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:
parc. č. 21/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 625 m2
Stavba
súp. č. 83 rodinný dom na parc. č. 21/1
spoluvlastnícky podiel: ½, ½
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, LV č. 354, okres: Kežmarok, obec: HOLUMNICA, katastrálne územie: Holumnica.

Rodinný dom so súp. č. 83 na parc. č. 21/1 evidovaný na liste vlastníctva č. 354 je schátraný, nie je schopný plniť svoju funkciu, je vhodný na zbúranie a z uvedeného dôvodu nebol predmetom ohodnotenia.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:8 400,- €
Znalecká hodnota:11 123,30 €
Dražobná zábezpeka:800,- €
Obhliadky: Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN3872DSCN3898DSCN3895DSCN3897DSCN3890DSCN3891DSCN3894DSCN3889DSCN3876DSCN3874