2x Rodinný dom Ivanka pri Dunaji

Stavba RD situovaná na ulici Révová 1 a 3, na okraji obce Ivanka pri Dunaji, v zóne nových rodinných domov s príslušnou technickou vybavenosťou. Stavba pozostáva z dvoch  posunutých identických stavieb obdĺžnikového pôdorysu rozmeru 7,52 * 9,76.

1. nadzemné podlažie pozostáva z vstupnej haly 2 x,  2 x , WC, 2 x schodisko, kuchyňa, 2 x trieda.

2. Nadzemné podlažie chodba, 2 x sociálne zariadenie s piatimi WC a piatimi umývadlami,  2 x trieda, izba s kúpeľňou

Stavebnotechnické riešenie: Objekt je založený na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou  izoláciou. Hladina podzemnej vody je pod úrovňou základovej škáry. Obvodové konštrukcie a priečky sú murované z keramických tehál.  Stropy sú betónové monolitické. Strecha je plochá s krytinou z fólií PVC, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Hygienické priestory a priestory pri kuchynskej linke  sú obložené keramickým obkladom.  Objekt je zateplený, vonkajšia úprava povrchov je na báze umelých látok. Podlahy tvorí keramická dlažba. Okná a vchodové dvere sú plastové. Interiérové dvere sú drevené osadené do drevených zárubní. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové vykurovacie panely. Zdrojom vykurovania je plynový kotol, zabezpečuje aj ohrev teplej vody.  Elektroinštalácia je svetelná, na prízemí aj motorická s automatickým istením. Zariaďovacie predmety sú v štandardnom vyhotovení v súlade s požiadavkami na prevádzku materských škôl.  V dome je rozvod studenej a teplej vody, plynu, kanalizácie. TV. Objekt je zabezpečený bleskozvodom a bezpečnostným zariadením.

 Obec leží v rovinatej oblasti podunajskej nížiny, južne od cesty Bratislava – Senec v nadmorskej výške 128 – 132 m. Jej rozloha je 1 425,7 ha. Vzdialenosť od hlavného mesta Bratislavy je 18 km. Dostupnosť do centra a centrálnych úradov SR je cca 20-30 min autom. Dostupnosť obchodnej siete je 10-20 min autom. Okolitú zástavbu tvoria novostavby rodinných domov so štandardným vyhotovením.V obci je v dosahu autobusová, vlaková a miestna doprava. Obyvateľstvu sú k dispozícii predajne s potravinárskym a nepotravinárskym tovarom, reštaurácie, banka, pošta, lekárne, obvodný lekár pre deti a pre dospelých stomatológ, futbalové ihrisko, knižnica,…

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Pozemky registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 559/102 Ostatné plochy o výmere 298 m2
parc. č. 559/104 Ostatné plochy o výmere 273 m2
parc. č. 559/141 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2
parc. č. 559/142 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2
Stavba
bez súp. č. rozostavaný rodinný dom na parc. č. 559/141
bez súp. č. rozostavaný rodinný dom na parc. č. 559/142
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, LV č. 3252, okres: Senec, obec: IVANKA PRI DUNAJI, katastrálne územie: Ivanka pri Dunaji.

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava
Najnižšie podanie:320 000,- €
Znalecká hodnota:325 319,73 €
Dražobná zábezpeka:30 000,- €
Obhliadky: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
DSCN9524IMG_6862IMG_6865IMG_6863IMG_6859IMG_6860IMG_6856IMG_6855IMG_6849IMG_6847IMG_6846