Rozostavaný rodinný dom Opiná, okres Košice – okolie

Rozostavaný rodinný dom bez súpisného čísla s príslušenstvom a pozemkami o výmere 838 m2, situovaný v uličnej zástavbe samostatne stojacích rodinných domov v centre obce Opiná, okres Košice – okolie. Rodinný dom po stavebnej stránke nie je dokončený. Napojený je na verejný rozvod elektro bez elektromeru, vodovod z vlastnej studne vo dvore bez čerpadla, kanalizácia do vlastnej ČOV pred domom. Časť domu na severnej strane z kamenného muriva je pôvodná z r. 1950, v r 1997 bolo vydané stavebné povolenie na prístavbu a nadstavbu k domu, ktorá bola čiastočne zrealizovaná v r. 2001, následne boli v roku 2010 na dome realizované ďalšie práce, ktoré neboli dokončené. Ukončené bolo podkrovie, ktoré bolo čiastočne krátkodobo užívané asi do r. 2012.

Dispozičné riešenie: 1. NP ( 96,18 m2) -  prístavba z roku 2001 má chodbu, schodisko, šatník, kúpeľňu a obývačku s terasou. Prístavba z roku 2010 má verandu. Nadstavba podkrovia ( 108,94 m2) z roku 2001 má chodbu, schodisko, obývačku s loggiou, jednu izbu a kúpeľňu.

Technický popis: Základy betónové monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti, pod pôvodnou časťou kamenné, podmurovka nie je, obvodové murivo nadzemného podlažia pôvodnej časti kamenné hr. 50-60 cm, prístavba a podkrovie vymurované z plynosilikátových tvárnic v skladobnej hrúbke 30 cm, časť  vnútorných nosných stien s obmurovkou z plynosilikáltových tvárnic, nenosné priečky hr. 0,10-0,15 m z plynosilikátových tvárnic, v podkroví sadrokartónové, strop nad prízemím je monolitický železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím drevený s rovným podhľadom, strecha domu je sedlová, nosná konštrukcia strechy je z dreveného krovu s krytinou z asfaltového šindľa, oplechovanie strechy z pozinkovaného plechu – iba úžľabia, ostatne klampiarske konštrukcie – parapety, žľaby a zvody nie sú, výplne okenných otvorov sú plastové s dvojvrstvym zasklením izolačným dvojsklom, vstupne dvere do domu taktiež plastové, vnútorné interiérové dvere nie sú, podlahy nadzemného podlažia iba cementový poter, čiastočne PVC, v podkroví poter, v kúpeľni je keramická dlažba, vykurovanie ústredné teplovodné, na prízemí podlahové, v podkroví cez radiátory, ktoré sú demontované, elektroinštalácia iba svetelná, rozvádzač nedokončený, kanalizácia PVC je do vlastnej ČOV, príprava teplej vody nie je, v kúpeľni na prízemí je iba WC typu kombi, rozvod vody v dome teplej aj studenej z polypropylenových trubiek, v kúpeľni v podkroví je iba WC typu Geberit a keramický obklad, zdrojom vykurovania je kotolňa mimo dom vo dvore bez vybavenia, vybavenie kuchyne nie je, žiadne ďalšie konštrukcie a zabudované vybavenia v dome nie sú.

Rozostavaný rodinný dom sa nachádza v širšom centre obce Opiná. Opiná je obec na Slovensku okrese Košice – okolie, má okolo 200 obyvateľov a leží cca. 30 km severovýchodne od mesta Košice. Obec má základné občianske vybavenie na úrovni malej obce.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 27/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 731 m2
parc. č. 27/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2
Stavba
bez súp. č. rozostavaný dom na parc. č. 27/2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Košice – okolie, katastrálny odbor, LV č. 123, okres: Košice – okolie, obec: OPINÁ, katastrálne územie: Opiná.

Dátum a čas dražby: 13.5.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice
Najnižšie podanie:26 600,- €
Znalecká hodnota:29 551,33 €
Dražobná zábezpeka:7 000,- €
Obhliadky: 26.04.2019 o 13,00 hod.
30.04.2019 o 15,30 hod.

Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore
s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo
elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN3318DSCN3307DSCN3303DSCN3306DSCN3297DSCN3299DSCN3300DSCN3294DSCN3295DSCN3286DSCN3287DSCN3282DSCN3281DSCN3278DSCN3277DSCN3274DSCN3275DSCN3270DSCN3272DSCN3255DSCN3259