Sklad Stará Vajnorská, Bratislava – Nové Mesto

Objekt skladu s príslušenstvom a pozemkami o výmere 607,11 m2, situovaný v  radovej zástavbe vedľa seba stojacích skladov na Starej Vajnorskej ulici. Stavba je postavená a užívaná od roku 1994, má jedno nadzemné podlažie s podkrovím. Celková výmera podlahovej plochy je 427.2 m2.  Výška podlaží je 2,75 m resp.1,95 m. Na prízemí sa nachádza v prednej časti veľký sklad so zázemím, ktoré tvorí kancelária vedľa vstupu do skladu, umývadlo pod schodiskom do podkrovia, v zadnej oddelenej časti je rovnako sklad v prevedení nižšieho štandardu so zázemí, ktoré tvorí kuchynka a WC, kde sa nachádza aj kotol ÚK na zemný plyn vykurovanie skladu. Napojený je na všetky inžinierske siete – na verejný vodovod, verejnú kanalizácie, verejný rozvod elektro a na zemný plyn. Prístup k skladu je po účelovej komunikácie na parc. 23080/1 pred skladom, na ktorej je spoluvlastnícky podiel. Lokalita je vybavená rozvodom všetkých inžinierskych sietí, poloha je vhodná na skladovanie a veľkoobchod.  Sklad sa nachádza na okraji hlavného mesta Bratislava na Starej Vajnorskej ulici. Od centra mesta je sklad vzdialený 8 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
a) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 4934/203 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 449 m2
parc. č. 23080/35 ostatná plocha o výmere 121 m2
Stavba
súp. č. 13308 Sklad na parc. č. 4934/203
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, LV č. 2493, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie: Nové Mesto.
b) Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 4934/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1956 m2
parc. č. 4934/108 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1962 m2
parc. č. 23080/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2639 m2
spoluvlastnícky podiel: 566/100000
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, LV č. 3019, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie: Nové Mesto.

Dátum a čas dražby: 12.11.2019 o 13:00 hod.
(vstup na dražbu o 12:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Andrea Rozvadská, Staré grunty 24, OC Cubicon, 841 04 Bratislava, okres Bratislava I, Bratislavský kraj
Najnižšie podanie:315 000,- €
Znalecká hodnota:315 068,95 €
Dražobná zábezpeka:49 000,- €
Obhliadky: 23.10.2019 o 11,00 hod.
07.11.2019 o 11,00 hod.

Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
DSCN7956 – kópiaDSCN7968DSCN7970DSCN7977DSCN7959DSCN7966