Spoluvlastnícky podiel 1/2 Lesné pozemky Jakubovany, okres Sabinov

Spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemkom o celkovej výmere 172.185 m2, evidovaných na kat. mape ako parcely registra “C“ a parcely registra “E“, druh pozemku lesné pozemky a ostatná plocha. Pozemky sú situované v kat. území Jakubovany, okres Sabinov patriace do pôvodného Lesného hospodárskeho celku (LHC) Sabinov, Lesného celku (LC) Lesy Sabinov.

Obec Jakubovany sa nachádza 16 km severne od Prešova. Kataster obce sa rozprestiera na južnom úpätí Čergovského pohoria v Šarišskej vrchovine, v doline Jakubovianskeho potoka, ktorý sa pri Orkucanoch vlieva do Torysy. Uprostred dediny je nadmorská výška 400 metrov nad morom s rozpätím pre jednotlivé chotárne časti od 350 do 809 metrov nad morom.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 648/2 ostatná plocha o výmere 796 m2
parc. č. 657/4 lesný pozemok o výmere 171229 m2
Parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu:
parc. č. 685/2 lesný pozemok o výmere 160 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/2
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor, LV č. 1516, okres: Sabinov, obec: JAKUBOVANY, katastrálne územie: Jakubovany.

Dátum a čas dražby: 21.8.2019 o 10:00 hod.
(vstup na dražbu o 09:30)
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Najnižšie podanie:17 100,- €
Znalecká hodnota:42 750,- €
Dražobná zábezpeka:2 000,- €
Obhliadky: 06.08.2019 o 09,00 hod.
19.08.2019 o 15,00 hod.


Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
porastova mapaSnímkamapa657_4685_2648_2