Stavby a pozemky k.ú.Petrovany, okres Prešov

Stavby a pozemky registra „C“ o výmere 722 m2, situované na okraji zastavaného územia obce Petrovany, v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva.

Vrátnica č.s. 475 na parc. 232/6 – jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba so sedlovou strechou, pôvodne postavená v r. 1962, rekonštruovaná v r. 1993 a 2002. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie murované z tvárnic a z tehál hr. 30-40 cm, strop železobetónový rovný, strecha pultová, krytina profilovaný pozinkovaný plech, na streche sú klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, bleskozvod, okná, podlahy keramická dlažba, omietky z vonkajšej strany vápennocementové hladké, vnútorné hladké, dvere vnútorné hladké, v budove je rozvod svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, bez ďalšieho vybavenia.

Pozberová linka č.s. 470 na parc. 232/18 a 232/25 – jednoduchá jednopodlažná halová stavba so sedlovou strechou, p pôvodne bola postavená v r. 1970, v r. 2002 zásadným spôsobom rekonštruovaná, z pôvodných konštrukcií zostal iba nosný systému a zastrešenie, ostatné konštrukcie a vybavenie boli vymenené. Základy betónové pásy a pätky, zvislá nosná konštrukcia je tvorená oceľovými stĺpmi, na ktorých sú uložené oceľové priehradové väzníky, opláštenie a strechu tvoria sendvičové zateplené panely, strecha sedlová, krytina plechová, na streche sú klampiarske konštrukcie a bleskozvod, vráta plechové, dvere hladké, okná plastové, podlaha betónová, v hale je rozvod svetelnej aj motorickej elektroinštalácie. Hala má vstavané kancelárie.

Sociálna budova č.s. 476 na parc. 232/5 a 232/21 – prízemná jednopodlažná murovaná stavba, z pôvodnej stavby z r. 1964 zostali základ, zvislé nosné konštrukcie, strop, zastrešenie a krytina, všetky ostatné konštrukcie a vybavenie boli zrealizované v rámci rekonštrukcie v r. 2002. Dispozične má podlažie chodbu so zádverím, päť kancelárií, kotolňu, kuchynku a sociálne zariadenie.

Sklad – sýpka č.s. 479 na parc. 232/2, 232/24 a 232/55 – jednoduchá jednopodlažná murovaná stavba so sedlovou strechou, v pôvodnom stave z doby výstavby z r. 1958. Budova má jeden skladovací priestor na prízemí a jeden na drevenom strope v podkroví. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie murované z škvárobetónových tvárnic a z tehál hr. 30-40 cm, strop drevený trámový bez podhľadu, strecha sedlová, krov drevený, krytina AZC šablóny na latách, omietky z vonkajšej strany nie sú, vnútorné hladké, podlaha betónová, okná oceľové jednoduché, dvere plechové dvojkrídlové.

Univerzálny sklad č.s. 471 na parc. 232/10 – stavba stojaca na parcele 232/10, konštrukčne je rozdelená na opláštenú a neopláštenú časť. Univerzálny sklad opláštená časť – jednoduchá jednopodlažná halová stavba so sedlovou strechou, v pôvodnom stave z doby výstavby z r. 1987, slúžila ako sklad. Ma jeden skladovací priestor na prízemí a jeden na drevenom strope v podkroví. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie murované z škvárobetónových tvárnic a z tehál hr. 30-40 cm, strop drevený trámový bez podhľadu, strecha sedlová, krov drevený, krytina AZC šablóny na latách, omietky z vonkajšej strany nie sú, vnútorné hladké, podlaha betónová, okná oceľové jednoduché, dvere plechové dvojkrídlové. Univerzálny sklad neopláštená časť – jednoduchá jednopodlažná halová stavba so sedlovou strechou, v pôvodnom stave z doby výstavby z r. 1987, v čase obhliadky slúžila ako sklad rôzneho odpadu vrátane nebezpečného,  v čase obhliadky bol voľne dostupný. Dispozične má stavba jeden skladovací priestor. Základy betónové pásy a pätky, zvislá nosná konštrukcia oceľový skelet rozponu 15 m s modulom 8×4,50 m, do výšky 2 m po obvode sú betónové steny, strop nie je, krov sedlový oceľový priehradový, strecha sedlová, krytina profilovaný pozinkovaný plech, bez povrchových úprav, podlaha betónová.

Administratívna budova č. s. 466 na parc. 227/2 a 544/14 je zdevastovaná, vhodná iba na zbúranie. Matečník, č. s. 472 na parc 232/9 je stavba zbúraná, existuje iba torzo. Ošípareň č. š. 478 na parc. 232/3 je stavba zbúraná, v teréne ostali iba základové konštrukcie.

Stavby ani pozemky nie sú žiadnym spôsobom užívané, na časti pozemkov sa nachádzajú náletové dreviny, burina a odpad. Územným plánom je areál charakterizovaný ako plochy zariadenia výroby, skladov a poľnohospodárskej výroby. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v ZÚO obce Petrovany, okres Prešov, v bývalom areáli poľnohospodárskeho areálu. Obec Petrovany je vzdialená od okresného a krajského mesta Prešov 10 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 232/5 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2
parc. č. 232/22 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 423 m2
parc. č. 544/8 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2
Stavby
súp. č. 466 administratívna budova na parc. č. 227/2
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 466 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 87.
súp. č. 466 administratívna budova na parc. č. 544/14 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 466 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
súp. č. 470 pozberová linka na parc. č. 232/18 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 470 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2490.
súp. č. 470 pozberová linka na parc. č. 232/25
súp. č. 471 univerzalny sklad na parc. č. 232/10 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 471 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
súp. č. 472 matecnik na parc. č. 232/9 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 472 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
súp. č. 475 vratnica na parc. č. 232/6 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 475 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
súp. č. 476 sociálna budova na parc. č. 232/5
súp. č. 476 sociálna budova na parc. č. 232/21 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 476 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
súp. č. 478 osiparen na parc. č. 232/3 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 478 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
súp. č. 479 sklad-sypka na parc. č. 232/2 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 479 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
súp. č. 479 sklad-sypka na parc. č. 232/24 Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 479 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2490.
súp. č. 479 sklad-sypka na parc. č. 232/55
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 479 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2659.
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 1841, okres: Prešov, obec: PETROVANY, katastrálne územie: Petrovany.

 

Dátum a čas dražby: zatiaľ nestanovený
Miesto konania dražby:Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov
Najnižšie podanie:115 700,- €
Znalecká hodnota:144 603,40 €
Dražobná zábezpeka:12 000,- €
parcelySnímka1DSCN5242DSCN5172DSCN5196DSCN5182DSCN5183DSCN5181DSCN5178DSCN5177DSCN5176DSCN5196DSCN5192