Výrobný areál Malý Krtíš, okres Veľký Krtíš

ZNÍŽENÁ CENA / OPAKOVANÉ KOLO

Areál bývalej mäsovýroby s príslušenstvom a pozemky o výmere 11 624 m2, nachádzajúce sa na južnej strane obce Malý Krtíš, okres Veľký Krtíš. Prístup k areálu je po účelovej komunikácií, ktorá je napojená na ulicu Osloboditeľov. Areál je čiastočne využívaný ako skladový priestor, väčšia časť areálu nie je užívaná.

Budova č.s. 209 na parc. 315/6 – (27,5 m2) jednopodlažná stavba s plochou strechou pri vstupe do areálu.

Budova č.s. 216 na parc. 315/18  - (69,3 m2) jednopodlažná stavba s plochou strechou, slúžila ako sklad soli.

Mäsovýroba č.s. 217 na parc. 315/21 – (120,51 m2) jednopodlažná prístavba na parc. 315/21 s plochou strechou, v čase obhliadky slúžila ako priestor pre voľný chov ošípaných, poškodené konštrukcie a vybavenie.

Prístrešok vedľa vrátnice na parc. 315/9 a 315/6 – (129,6 m2) prístrešok nad vrátnicou a nad vstupmi do areálu, jednoduchá oceľová konštrukcia stĺpy, na ktorých je uložená oceľová priehradová konštrukcia, krytina pozinkovaný plech, na streche sú klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, bleskozvod a svetelná elektroinštalácia.

Budova č.s. 210 na parc. 315/10 – Mäsová výroba (951,46 m2) jednopodlažná stavba bývalej mäsovej výroby, z celej hlavnej stavby v najlepšom stave, na časti parc. 315/10, s plochou strechou, slúžila ako sklad a priestory pre spracovanie vína.

Budova č.s. 210 na parc. 315/10 – Energetický kŕčok (199,88 m2) stavba energetického kŕčka, ako súčasť hlavnej stavby, na časti parc. 315/10

Budova č.s. 210 na parc. 315/10 – Šatne (242,55 m2) jednopodlažná stavba bývalých šatní ako súčasť hlavnej stavby, na časti parc. 315/10

Budova č.s. 210 na parc. 315/10 – Porážka (941,73+163,94 m2) jednopodlažná, v časti dvojpodlažná stavba bývalej porážky, vykazuje statické poruchy

Budova č.s. 210 na parc. 315/10 – Maštaľ (368,96 m2) stavba bývalej maštale -príjmu zvierat na porážku.

Obec Malý Krtíš je malou obcou s počtom obyvateľov okolo 520, so základným občianskym vybavením, služby v blízkom okresnom meste. od centra okresného mesta je obec vzdialená 3 km.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape:
parc. č. 315/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 312 m2
parc. č. 315/5 ostatná plocha o výmere 92 m2
parc. č. 315/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2
parc. č. 315/7 ostatná plocha o výmere 143 m2
parc. č. 315/8 ostatná plocha o výmere 1831 m2
parc. č. 315/9 ostatná plocha o výmere 3431 m2
parc. č. 315/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2765 m2
parc. č. 315/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 181 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 315/11 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 87.
parc. č. 315/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2
parc. č. 315/13 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2
parc. č. 315/14 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 315/14 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 87.
parc. č. 315/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 315/15 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 87.
parc. č. 315/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 741 m2
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 315/16 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 87.
parc. č. 315/17 ostatná plocha o výmere 76 m2
parc. č. 315/18 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 71 m2
parc. č. 315/19 ostatná plocha o výmere 1017 m2
parc. č. 315/20 ostatná plocha o výmere 747 m2
parc. č. 315/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2
Stavby
súp. č. 209 Budova na parc. č. 315/6
súp. č. 210 Budova na parc. č. 315/10
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 210 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 804.
súp. č. 212 Budova na parc. č. 315/13
súp. č. 216 Budova na parc. č. 315/18
súp. č. 217 Mäsová výroba na parc. č. 315/21
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, LV č. 774, okres: Veľký Krtíš, obec: MALÝ KRTÍŠ, katastrálne územie: Malý Krtíš.

 

Dátum a čas dražby: 5.11.2019 o 11:00 hod.
(vstup na dražbu o 10:30)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová, Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec
Najnižšie podanie:145 000,- €
Znalecká hodnota:188 167,73 €
Dražobná zábezpeka:10 000,- €
Obhliadky: 21.10.2019 o 11,00 hod.
30.10.2019 o 11,00 hod.


Záujemcovia o obhliadku sa dražobníkovi ohlásia najmenej 24 hodín vopred
na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk
situaciaDSCN7909DSCN7910DSCN7894DSCN7895DSCN7901DSCN7879DSCN7884DSCN7870DSCN7874DSCN7861DSCN7863DSCN7831DSCN7852DSCN7855DSCN7815DSCN7830DSCN7803DSCN7806DSCN7796