Základná škola a bytový dom Hnúšťa, okres Rimavská Sobota

Základná škola – m.č. Likier č.s. 158 – nachádza sa v meste Hnúšťa na parc.č.1443/2, Dolná Kolónia, miestna časť Likier, k.ú.Hnúšťa. Budova bola daná do užívania v roku 1938. Objekt školy je  samostatne stojaca jednopodlažná jednoduchá stavbu realizovaná tradičnou technológiou v jednoduchých základových pomeroch, založená plošne, obvodová zvislá konštrukcia murovaná z plných pálených tehál, strop s rovným podhľadom zastrešený valbovým krovom. V roku 1965 bola zrealizovaná trojpodlažná prístavba štyroch tried základnej školy s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami a pôvodná časť bola stavebne upravená ako telocvičňa. Zároveň bola zrealizovaná výmena rozvodov studenej a teplej vody, elektroinštalácie a v roku 2007 bola zrealizovaná prípojka zemného plynu a bola prestavaná pôvodná kotolňa na pevné palivo na zemný plyn. V súčasnej dobe je budova školy niekoľko rokov nevyužívaná, bez údržby.

 Obytná budova č.s. 435 na parc.č. 232  - nachádza sa  v centrálnej časti mesta Hnúšťa v k.ú. Hnúšťa, prístupná z verejnej miestnej komunikácie – Hlavnej ulice. Lokalita je zmiešaná, okolie tvoria bytové domy s príslušenstvom a občianska vybavenosť. Budova v čase obhliadky nebola napojený na žiadne funkčné inžinierske siete, má možnosť napojenia na elektro, vodovod, kanalizáciu a zemný plyn.

Budova bola postavená v roku 1956. Prístupná je z štátnej cesty smer Tisovec – Rimavská Sobota, ktorá je Hlavnou ulicou mesta. Bytový dom je samostatne stojací štvorpodlažný v pôvodnej individuálnej zástavbe, užívaný od roku 1956 v súčastnosti neobývaný. Orientácia miestností k svetovým stranám je daná osadením objektu a jeho dispozíciou. Hlavný vstup do objektu je z štítovej severnej strany.

Stavba má jedno podzemné a tri nadzemné podlažia, v polozapustenom technickom podlaží sa nachádza schodisko, chodba, kotolňa, práčovňa, spoločné priestory a pivnice. V I.NP  sa nachádza schodisko, chodba, štyri dvojizbové byty s príslušenstvom a dva jednoizbové byty s príslušenstvom. Príslušenstvo bytu pozostáva z predsiene, kuchyne a kúpeľne s WC. II. a II.NP je identické s I.NP.

V roku 2007 bola začatá modernizácia obytnej budovy a výmeny prvkov krátkodobej životnosti pozostávajúca z nástreku fasády; výmeny okien, balkónových dverí, odstránenie pôvodných malieb, keramických obkladov, dverí, podláh, pôvodnej elektroinštalácie. Čiastočne je zrealizovaný nový potrubný rozvod vody a ÚK, v modernizácii sa nepokračuje.

Hnúšťa  je mesto na Slovensku nachádzajúce sa medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom. Od Rimavskej Soboty leží 24 km severne, od Tisovca 12 km južne, od Kokavy 14 km na východ a od Jelšavy 37 km na západ.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:

a)  Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1443/1            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 3987 m2

parc. č. 1443/2            Zastavané plochy a nádvoria            o výmere 634 m2

Stavba

súp. č. 158                    Základná škola – m.č. Likier na           parc. č. 1443/2

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, LV č. 2963, okres: Rimavská Sobota, obec: HNÚŠŤA, katastrálne územie: Hnúšťa.

                                              

b)  Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 232                         Zastavané plochy a nádvoria      o výmere 386 m2

Stavba

súp. č. 435                          obytná budova                                na parc. č. 232

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, LV č. 2892, okres: Rimavská Sobota, obec: HNÚŠŤA, katastrálne územie: Hnúšťa.

Dátum a čas dražby: 27.3.2018 o 10:30 hod.
(vstup na dražbu o 10:00)
Miesto konania dražby:Notársky úrad JUDr. Marta Jurinová Ulica Št. Moyzesa č. 53, Lučenec
Najnižšie podanie:99 000,- €
Znalecká hodnota:98 788,32 €
Dražobná zábezpeka:9 000,- €
Obhliadky: .

fotoDSCN2285DSCN2288DSCN2256DSCN2254DSCN2255DSCN2253DSCN2249DSCN2247DSCN2241DSCN2242DSCN2240DSCN2229DSCN2219DSCN2218DSCN2213DSCN2215DSCN2208DSCN2197DSCN2204DSCN2182DSCN2184DSCN2180DSCN2177