O nás

Vykonávame dobrovoľné dražby v zmysle zákona  č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov resp. vlastníkov (navrhovateľov dražieb). Dražby realizujeme po celom území Slovenskej republiky, špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Sme silným partnerom pri riešení reálnych problémov s nesplatenými dlhmi, zabezpečenými záložným právom.

Pri výkone dražieb využívame najmodernejšie prostriedky na dosahovanie najlepších výsledkov.

Našimi klientami sú:

Kvalita

Sme držiteľmi certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008.

V_ISO9001_RGB

Jednoduchosť

Špecializujeme sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu.

Silný partner

Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o. je silným partnerom pri riešení reálnych problémov s nesplatenými dlhmi, zabezpečenými záložným právom. Navrhovateľ dražby má istotu, že jeho pohľadávka bude v čo najkratšom termíne uspokojená, a to v najväčšom možnom rozsahu. Dostatočné skúsenosti a znalosti sú zárukou, že žiadny problém týkajúci sa dražby nie je neriešiteľný.

Legálnosť

Všetky dokumenty vzťahujúce sa na výkon záložného práva v zmysle občianskeho zákonníka, zákona o dobrovoľných dražbách a zákona o bytoch vrátane jednotlivých zmlúv, zabezpečí pre navrhovateľa dražby spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o.

Náklady

Odmena dražobníka závisí od predaja zálohu na dražbe a od výšky ceny dosiahnutej vydražením. Navrhovateľ dražby nemá s výkonom spojené žiadne náklady.

Ohľaduplnosť

Diskrétnosť je základnou zásadou. Všetky informácie, týkajúce sa výkonu záložného práva a dražby, sú prísne dôverné.